Ceps ibo Blog

Selamat Datang Bro…

Uga Kiwari

hé anak incu kami
nu ku kami dipapancénan nuluykeun lacak
kami ngabatin mireungeuh ketak aranjeun
dina ngayonan panéka jaman
ngan teu weléh éléh jajatén
pancén kami asa geus cumpon
mekelan aranjeun ku wewesén jeung wawanén
wewesén pakéeun ‘na padungdengan
wawanén dina prung kudu padungdung
tapi naha bet héngkér tur épés méér

papagon nu ku kami diwariskeun
lain ukur apalkeuneun tapi pikeun dilarapkeun
enggoning nyorang kahirupan
heueuh cék kami téh silih-asah
tapi kami teu nitah ngasah pakarang
pikeun tarung papada urang
enya cék kami téh silih-asih
tapi lain ngasih ka sagawayah
teu salah cék kami téh silih-asuh
tapi lain jeung jalma teu puguh
kami mémang ngawarah soméah
tapi ka sémah anu merenah

kami nyeri ngaran kami
digeuhgeuykeun deungeun-deungeun
bari aranjeun teu enya-enya buméla
kami nalangsa lemah-cai kami diacak-acak nu lian
bari aranjeun ngan ukur bengong
ngadon anteng lalajo nu kariaan
ku lantaran kitu kami ngawangsit
upama anjeun rék tetep pageuh
keukeuh peuteukeuh dina bodo katotoloyoh
kami seja ngawanti-wanti
ti kiwari montong ngaku turunan kami
cadu maké ngaran kami
cag…

_/|\_ Rahayu………

View on Path

Filed under: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

My twitter

Gudang Foto

Free Website Hosting
MoneyBux - Trusted PTC site
%d bloggers like this: